Utrzymanie obiektów budowlanych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego właściciele jak i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są nie tylko do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska użytkowaniem obiektu budowlanego, ale także do przeprowadzania cyklicznie przeglądów technicznych budynków. W zamyśle ustawodawcy chodziło przed wszystkim o nie pogorszenie właściwości użytkowych i sprawności technicznej budynku.

Rodzaje przeglądów technicznych

Do podstawowych kontroli okresowych należą:

a) kontrola okresowa wykonywana, co najmniej raz na rok

b) kontrola okresowa wykonywana, co najmniej raz na pięć lat (obejmuje zakresem kontrole roczną)

c) kontrola okresowa dodatkowa, co najmniej dwa razy w roku dla obiektów wielkopowierzchniowych

d) kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu

e) kontrola w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art 5. ust. 2 prawa budowlanego

Zakres kontroli

W zależności od rodzaju przeglądu wymagane jest przeprowadzenie sprawdzeń poszczególnych elementów obiektu lub instalacji i urządzeń. Na przykład:

kontrole elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, kontrole instalacji gazowych i przewodów kominowych, kontrola estetyki i otoczenia obiektu, kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

Kto może przeprowadzać przeglądy?

Przeglądów mogą dokonywać zarówno osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak i osoby mające świadectwa kwalifikacyjne wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce.

Ubezpieczenia a przeglądy budynku

Obecnie każdy ubezpieczyciel zawiera w polisie zapis o wyłączeniu odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w przypadku nie posiadania przez właściciela bądź zarządcy wymaganych prawem dokumentów – protokołów z okresowych przeglądów technicznych budynków. W przypadku, gdy dojedzie do sytuacji groźnej i wyjątkowej jak na przykład: pożar w skutek zwarcia w instalacji elektrycznej, bądź zalanie w skutek awarii instalacji wodnej bądź centralnego ogrzewania, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania w skutek rażących zaniedbać ze strony zarządcy bądź właściciela obiektu.

Bagatelizowane kontrole

Podsumowując, można stwierdzić, że lekceważenie okresowych kontroli obiektów nie tylko świadczy o braku dbałości zarówno o budynek jak i bezpieczeństwo osób w nim przebywających zarówno na stałe jak i czasowo. Dlatego też wraz z regularnymi kontrolami i remontami wzrasta standard budynku i poczucie bezpieczeństwa osób w nim przebywających.

 

Artykuł dostarczyła firma przegląd-budowlany24.pl specjalizująca się w wykonywaniu przeglądów okresowych i technicznych.

http://www.alotti.pl/wp-content/uploads/2016/11/przeglądy-techniczne-budynków-przeglądy-budowlane02.jpghttp://www.alotti.pl/wp-content/uploads/2016/11/przeglądy-techniczne-budynków-przeglądy-budowlane02-150x150.jpgSebastianBudownictwoUtrzymanie obiektów budowlanych Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego właściciele jak i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są nie tylko do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska użytkowaniem obiektu budowlanego, ale także do przeprowadzania cyklicznie przeglądów technicznych budynków. W zamyśle ustawodawcy chodziło przed wszystkim o nie pogorszenie właściwości użytkowych...